Machine Learning and Very Large Data Sets

Program committee

 1. Maxim Babenko
 2. Victor Buchshtaber
 3. Alexey Chervonenkis
 4. Andrey Raigorodsky
 5. Ilya Segalovich
 6. Albert Shiryaev
 7. Konstantin Vorontsov

Organising committee

 1. Artem Babenko
 2. Elena Bunina
 3. Ilya Muchnik
 4. Elena Shiryaeva
 5. Arkady Volozh